بست اتصال به لوله پلی اتیلن 16

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب

تماس با شرکت
پلی تهران